Uudised

TEADAANNE!

Neljapäev , Jan 18 2018
2187

Järvakandi Kultuurihalli 30. Jõulupeo fotogalerii

Esmaspäev , Jan 08 2018
2109

Filmi-ja fotokursus

Esmaspäev , Jan 08 2018
1737

Lp linnade liidu liikmed

Reede , Dets 22 2017
1699

Koduste laste jõulupakid

Neljapäev , Dets 14 2017
1675

JÄRVAKANDI PÄÄSTEKOMANDO PAKUB TÖÖD PÄÄSTJALE

Teisipäev , Dets 12 2017
1772

OÜ Järvakandi Kommunaal annab teada

Esmaspäev , Dets 11 2017
1956

Volikogu 13.12.2017

Esmaspäev , Dets 11 2017
1509

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Teisipäev , Nov 21 2017
1577

Aasta vahetamise pidu Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
2046

Järvakandi Igainimese Jõulupidu - 30

Esmaspäev , Nov 20 2017
1879

Jõululaat Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1870

Klaverikontsert

Esmaspäev , Nov 20 2017
1538

 • Ehitamine on

  1. ehitise püstitamine
  2. ehitise laiendamine
  3. ehitise rekonstrueerimine
  4. ehitise tehnosüsteemide muutmine
  5. ehitise lammutamine

 • Ehitamisele esitavad nõuded

  1. Ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, välja arvatud väikeehitise ehitamise korral käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel.
  2. Ehitamiseks peab olema ehitusluba, välja arvatud väikeehitise ehitamise korral. Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada.
  3. Ehitada võib ehitusettevõtja, kes vastab Ehitusseaduse §-s 41 sätestatud nõuetele.
  4. Üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise enda tarbeks ehitamise korral ei pea järgima käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut.

 • Väike ehitis ja ajutine ehitis

  1. Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja projekteeritud maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asuv:  - ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;  - olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis, mis ühendatakse võrguettevõtjale elektrituruseaduse tähenduses kuuluva elektriliini või sellega liituva ehitisega või vee-ettevõtjale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses kuuluva liitumispunktiga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses või telekommunikatsiooniteenuse osutajale telekommunikatsiooniseaduse tähenduses kuuluva liinirajatisega telekommunikatsiooniseaduse tähenduses.
  2. Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav, välja arvatud juhul, kui kirjaliku nõusoleku andmisele eelneb ehitusprojekti esitamise nõue või taotletakse kasutusluba.
  3. Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis. Ajutise ehitise ehitamise korral määrab kohalik omavalitsus ehitise kasutamise aja kirjalikus nõusolekus või ehitusloas ja kasutusloas.

 • Ehitusprojektid

  Ehitusprojekt peab vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002.a määrusele nr 70„Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“  EHITUSPROJEKT PEAB OLEMA KOOSTATUD VÕI KONTROLLITUD VASTAVAT REGISTREERINGUT (MTR) OMAVA PÄDEVA PROJEKTEERIJA POOLT . (Ehitusseaduse § 18 lg 4)
 • Ehitusluba

  Ehitusloa väljastab ja tunnistab seaduses ettenähtud juhtudel kehtetuks kohalik omavalitsus (vt. Ehitusseaduse § 22-25) Ehitusloa taotlus (ES §26)

  1. Ehitist ehitada sooviv isik esitab ahitusloa saamiseks ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti 2 eksemplaris.
  2. Ehitusluba ehitise lammutamiseks võib taotleda ainult ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peab taotlus ehitise lammutamiseks olema esitatud ehitise omanike poolt ühiselt.
  3. Ehitusloa taotluses esitatakse ehitist iseloomustavad tehnilised andmed. Ajutise ehitise ehitamise korral andmed ka ajutise ehitise kasutamise aja kohta.
  4. Ehitusloa taotluses esitatakse andmed iga asjassepuutuva ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.
  5. Ehitusloa taotleja vastutab enda poolt ehitusloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest.
  6. Ehitusloa taotlus esitatakse paberkandjal 1 eksemplaris  ja projekt 2 eksemplaris Järvakandi Vallavalitsusele.

   

  Peale ehitusloa väljastamist ja 3 päeva enne faktilise ehitistegevuse algust, tuleb Järvakandi Vallavalitsusele esitada ehitamise alustamise teatis.

 • Kirjaliku nõusoleku taotlus väikeehitise püstitamiseks

  Isik peab esitama kirjaliku nõusoleku taotluse, kui ta soovib:

  1. püstitada  või laiendada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m2;
  2. rekonstrueerida või lammutada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m2;
  3. muuta olemasoleva ehitise tehnosüsteeme.

  Väiksema kui 20m2 ehitualuse pindala väikeehitise ehitamiseks võ ehitise andmete täpustamiseks pole vajalik on vajalik esitada vallavalitusele ehitise teatis .  Kirjaliku nõusoleku taotluse andmed Kirjaliku nõusoleku taotluses esitatakse ehitist iseloomustavad tehnilised andmed. Kirjaliku nõusoleku taotluses esitatakse andmed :

  1. väikeehitise ehitamise korral iga ehitatava väikeehitise kohta;
  2. ehitise tehnosüsteemide muutmise korral ehitise kui terviku ja selle ehitise osa kohta, kus tehnosüsteeme muudetakse, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta. Kirjaliku nõusoleku taotleja vastutab enda poolt kirjaliku nõusoleku taotluses esitatud andmete õigsuse eest. Kirjaliku nõusoleku taotlus esitatakse paberkandjal 1 eksemplaris ja projekt /joonised 2 eksemplaris Järvakandi Vallavalitsusele.

 • Ehitustööd

  Ehitustöödega alustamine pärast ehitusloa väljastamist  Vähemalt kolm tööpäeva enne ehitustöödega alustamist esitab ehitise omanik omavalitsusele nõuetekohasel vormil teatise ehitamise alustamise kohta. Väikeehitise ehitamise puhul ei ole ehitustööde alguse registreerimine vajalik.  Ehitustöödega alustamisel paigaldab ehitise omanik nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli ehitise, ehitusloa, ehitamise alustamise ja lõpetamise aja, projekteerija, ehitusettevõtja ja omanikujärelevalve andmetega.  Väikeehitise, üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, või ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise ehitamisel ei ole informatsioonitahvli paigaldamine vajalik.
 • Ehitise kasutusluba

  Ehitise valmimisel, enne selle kasutusele võtmist, taotleb ehitise omanik Järvakandi Vallavalitsuselt kasutusloa. Ehitise omanik esitab vallavalitsuse ehitise kasutusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni:

  1. taotlus ehitise kasutusloa saamiseks koos vajalike lisadega;
  2. omandiõigust tõendav dokument;
  3. ehitise tehnilised dokumendid : elektripaigaldiste nõuetekohasuse deklaratsioon, joogivee mikrobioloogiline uuring, varjatud/kaetud tööde aktid ja muud ehitise ohutust kinnitavad dokumendid (kaminasüdamike ja metallkorstende sertifikaadid,kasutusjuhendid).
  4. kinnitus riigilõivu tasumise kohta;
  5. vajadusel esitatakse ehitise mõõdistusprojekt. Seejärel ehitusnõunik lepib päästeteenistuse ametnikuga ja omanikuga kokku sobiva ülevaatusaja ja viib läbi ehitise tehnilise seisukorra ja ohutuse ülevaatuse kohapeal. Vastav(ad) ametnik(ud) kontrollivad enne ehitisele kasutusloa andmist ehitise nõuetele vastavust ja viseerivad ehitise ülavaatuse akti. Nõuetekohasele ehitisele väljastatakse vallavalitsuse korraldusega kasutusluba ja registreeritakse kasutusloa dokumendid Ehitisregistris. Pärast seda võib ehitist ettenähtud sihtotstarbel kasutada.

 • Riigilõivud ehitustoimingute eest

  Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

   (1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.  (2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.  (3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi. Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

   (1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.  (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.  (3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

  Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

   (1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.  (2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.  (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi. Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

   (1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.  (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.  (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

  Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

    Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

    Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest. Ehitisregistri dokumendi väljastamine

    Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

 • Register ja õiendid

  Riikliku Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on arvestuse pidamine ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta ja muu ehitusalase teabe koondamine. Ehitisregistrit peetakse ühetasandilise elektroonilise andmebaasina.  Ehitisregistri andmetele on tagatud tasuta ööpäevaringne juurdepääs veebilehel aadressiga www.ehr.ee  Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Registriandmeid omanikele väljastatakse registrist tasuta, välja arvatud registriandmete kinnitatud väljavõte, mille iga lehekülje eest tasutakse riigilõivu 20 krooni.  Ehitisregistris ilmnenud vea parandamiseks pöördub omanik või tema poolt volitatud esindaja vastava ehitise teatisega Järvakandi Vallavalitsusse
 • Muud kasulikku teavet