LASTEAED PESAMUNA KODUKORD

 

  1. ÜLDSÄTTED

 

1.1.  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ja kättesaadav ka paberkandjal esimese korruse stendidel.

1.3.  Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.  Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5.  Lasteaeda võtame vastu kõiki  soovijaid, esmajärjekorras aga teeninduspiirkonnas elavaid lapsi, kelle vanematel on vastav soov.

1.6.  Esmakordselt lasteaeda tulekul tuleb lapsevanemal esitada järgmised dokumendid: sooviavaldus, arstitõendi vastav vorm, ärakiri lapse sünnitunnistusest.

 

  1. LAPSE LASTEASUTUSSE TOOMINE JA KOJU VIIMINE, LAPSE PUUDUMINE

 

2.1.  Lasteasutus on avatud 7.00-18.00. Lasteasutus on turvafirma valve all alates

       18.00-st.

 2.2 Lasteasutuse lahtiolekuaega lühendatakse  rahvuspühale ja riigipühale eelneval päe-

       val kolme tunni võrra.  

   

2.3. Vastavalt vajadusele on lasteasutuse direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi

 töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, töötajate haigestumisel ja koolitustel osalemisel).

 

2.4. Lasteasutuse rühmad töötavad päevarežiimi ja päevakava alusel, mis vastavad laste  ealistele ja psühholoogilistele vajadustele.

2.5. Lapsevanem järgides rühma päevakava toob lapse lasteasutusse enne õppe- ja  

       kasvatustegevuse algust ja viib ta sealt ära endale sobival ajal. Vajadusest lõuna ajal

       laps lasteasutusest ära viia, teavitab lapsevanem sellest hommikul või enne puhkeaja

             algust oma rühma töötajat, et mitte häirida teiste laste puhkeaega.

2.6. Lapsevanem teavitab tervishoiutöötajat või rühma töötajat, kui laps tuleb lasteaeda  

       hiljem, haigestub või mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule, hiljemalt kella 9.00-ks, et  

             planeerida laste toitlustamiseks vajaminevaid koguseid. Kui lapsevanem pole lapse  

             puudumisest teatanud, tasub ta selle ja järgneva päeva eest.

2.7. Lapse turvatunde tagamiseks on oluline, et last tooks ja viiks    

             lasteasutusse/lasteasutusest tema vanemad.

2.8. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse  

       vastu rühma töötajalt.

2.9. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja  

             volitatud esindajatele. Vajadusel kirjalik avaldus rühma õpetajale.

2.10. Rühma töötajal on õigus keelduda last üle anda joobetunnustega inimesele.

      2.11. Juhul, kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub          

               rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud

               kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine

               ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid    

               lasteasutusse jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 

3.      LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist  

        tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral

              päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või

       teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise  

       ajal ning teavitab lapse tervise-  või käitumishäiretest tervishoiutöötajat, lapsevanemat

             ja vajadusel direktorit.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Juhul kui arst on lapse kroonilise terviserikke  

       korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet)

             lasteasutuses anda ravimeid üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse  

             tervishoiutöötajaga.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel teavitab vanem õpetajat või tervishoiutöötajat   

       esimesel võimalusel.

3.6. Lasteasutus avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast

       nakkushaiguse puhangust, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega 

       laste nimesid.

3.7. Alati on Teil võimalus seoses lapse tervisega tekkinud küsimuste korral konsulteerida  

       lasteasutuse  tervishoiutöötajaga.

3.8. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajadusel lamada järelevalve all ning antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.9. Laps ja lapse riided  on lasteaeda tulles puhtad,  riided on terved ning lapse välimus

 korrastatud. Juhul, kui laps on pesemata ja riided mustad on lasteasutuse töötajal  

 õigus laps koju saata, teavitades sellest lapsevanemat.

3.9. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid: kamm, taskurätt, vahetuspesu.

3.10.Lapsele on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid  

              jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.11.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Liikumistegevuseks  

        on vajalik spordiriietus.

3.12.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle, jt ohtlikke detaile.

3.13.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.14.Et ära hoida riiete kadumist või vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse

        nimega.

3.15.Kõik lasteasutuses olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Last tuppa jätta ei ole

              võimalik, kuna sel ajal teostatakse rühma koristust ja tuulutamist.

3.16.Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused

        lasteasutuse õues.

4.      TURVALISUSE TAGAMINE

4.1. Lasteasutuse töötajad koos omavalitsusega loovad lasteasutuse füüsilise ja

       psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid

             mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama

             rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja

             füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.3. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade

lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse kriisimeeskonna poolt

vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.4. Lasteasutuses on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja

pindade viimistlus vastavad lapse eale ning kasvule ja tagavad ohutu kasutamise.

Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid kontrollitakse jooksvalt personali poolt.

4.5. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib

       hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga direktori loal või

       lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.6. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja

teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

4.7. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava. Üle aia ronimine

             on keelatud.

4.8. Lasteasutuse töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad

       õpetaja või õpetajat abistava töötaja ning laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse

             seaduses sätestatud piirnormidele.

4.9. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.10. Juhul, kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna

         osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste

         turvalisuse õuealal.

4.11.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.12.Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul peavad lapsed kandma kiivrit ja

        soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid.

4.13. Lapsel on lubatud lasteasutusse kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokku-

         lepitud reeglitele.

4.14. Lasteasutusse ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid

         mänguasju.

4.15. Lasteaeda ei tooda kaasa mobiiltelefone ega muid nutiseadmeid.

 

5. KOOSTÖÖ

 

      5.1. Hea koostöö lapsevanemate ja rühma töötajate vahel on eelduseks, et laps tunneks

             ennast lasteasutuses turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru.

      5.2. Lasteasutuses toimuvatest sündmustest ja igapäevastest tegemistest saate teavet

             kodulehe, stendide ja rühma kuuplaanide ning tegevuskavade kaudu.

      5.3. Lasteasutuse ruumides teretage koos lapsega kõiki kohalolijaid ja vastutulijaid.

      5.4. Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võiksid mõjutada Teie lapse päeva, siis

             suudame last paremini mõista.

      5.5. Juhul, kui muutuvad Teie kontaktandmed (aadress, telefoni nr), siis teavitage sellest

             rühmaõpetajat.

      5.6. Tutvuge laste töödega, jälgige nende edusamme, olge iga päev kursis laste      

             tegemistega.

      5.7. Küsimuste või lahendust vajavate olukordade  korral pöörduge julgelt eelkõige

             rühmaõpetaja või õpetaja abi poole, vajadusel direktori või hoolekogu liikme poole

             nõu ja abi saamiseks. Leiame koos sobivad lahendused kohapeal.

     5.8. Lasteasutuse üritustel ja pidudel vastutab lapsevanem hea selle eest, et kaasas olevate

            pere nooremate või vanemate laste käitumine on kooskõlas heade käitumistavadega.

 

  1. LASTEAIATASU, VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

 

6.1.  Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu.

6.2.  Toidukorrast loobumise korral esitab lapsevanem direktorile vastava avalduse.

6.3.  Vanemate poolt kaetavate muude kulude (osalustasu) määra kehtestab kohalik omavalitsus.

6.4.  Õppe- ja toitlustuskulu tasub lapsevanem eelneva kuu arvutustel põhineva arve alusel

hiljemalt iga kuu 25-ks kuupäevaks.

6.5.  Lapse lasteaeda vastuvõtu ja lahkumise taotlemiseks esitab lapsevanem lasteasutuse

direktorile avalduse.

6.6.  Lasteasutuse direktor võib lapse käskkirja alusel lasteasutusest välja arvata, kui

       lapsevanem ei ole õppe- ja toitlustuskulu tasunud kahe kuu jooksul alates makse-

             tähtaja möödumist, teavitades lapsevanemat eelnevalt kirjalikult või e- maili teel.

6.7.  Makseraskuste puhul peab lapsevanem koheselt pöörduma kirjalikult avaldusega

direktori või vallavalitsuse raamatupidaja poole.

 

LASTEAIA KODULEHT www.jarvakandi.ee/pesamuna